Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan de groothandel
van Cupcakedozen.nl gevestigd te 3833 CW Leusden aan de Lamoen 10.
U kunt de algemene voorwaarden ook hier downloaden.
 
 
Artikel 1. Definities
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cupcakedozen.nl en een koper waarop Cupcakedozen.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Cupcakedozen.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 
Artikel 3. Levering
 • De overeengekomen goederen worden pas geleverd na volledige betaling van het aankoopbedrag.
 • Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 • Goederen die in opdracht zijn geproduceerd en goederen die in grote hoeveelheden worden geleverd (meer dan 500 enkele eenheden) kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
 
Artikel 4. Levertijd
 • Door Cupcakedozen.nl opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 • De door Cupcakedozen.nl opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat de volledige betaling gedaan is.
 
Artikel 5. Ontbinding van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen Cupcakedozen.nl en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
 • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Cupcakedozen.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Cupcakedozen.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 6. Gebreken; klachttermijnen
De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan Cupcakedozen.nl te melden.
 • Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 • Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Cupcakedozen.nl worden geretourneerd. Uitzondering hiervoor behelst het leveren van uniek geproduceerde goederen en goederen in grote hoeveelheden, in ieder geval vanaf 500 enkele eenheden.
 
Artikel 7. Prijs/Prijsverhoging
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
 • in euro exclusief BTW op basis van door Cupcakedozen.nl gehanteerde minimum hoeveelheden exclusief transportkosten
 • Indien Cupcakedozen.nl met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Cupcakedozen.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Cupcakedozen.nl kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 • Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 8. Betaling
Betaling dient te geschieden voorafgaand de levering van de bestelde artikelen. Dit kan zowel via een overschrijving als via iDEAL.
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Cupcakedozen.nl is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
 • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 6 (Garantie) van deze voorwaarden.
 • Cupcakedozen.nl is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Cupcakedozen.nl of haar ondergeschikten;
 • Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Cupcakedozen.nl aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Cupcakedozen.nl beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Cupcakedozen.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan nadat de goederen voor akkoord in ontvangst zijn genomen.
 
Artikel 10. Overmacht
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cupcakedozen.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cupcakedozen.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Cupcakedozen.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Cupcakedozen.nl niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Cupcakedozen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing.
 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.